طریقه مصرف زغال کبابی افروخته
ابتدا کف منقل را به مقدار کافی آغشته به ژل آتشزا کرده سپس زغال ها رابصورت عمودی بافاصله ۲الی۳سانتی متر کنار هم چیده و با استفاده از کبریت ژل آتشزا را روشن کنید تا پنج الی هفت دقیقه به مقدار کافی بین زغال هاژل آتشزابریزیدتاآتش داخل منقل خاموش نشودسپس زغال ها بطور کامل افروخته شده و قابل استفاده میباشد.
دقت داشته باشیدژل آتشزا را روی زغال نریزید زیرااینکارسرعت افروخته شدن راکاهش میدهد.